färgfarbriken_5.png
COPPERS AND COTTON I, II, III

Printed circuit board in copper, produced in Sweden, hand spun cotton spun by a women's collective in Burkina Faso, copper coloured rings.

 

Coppers is made up of industrial printed circuit boards, intertwined with small rings and hand spun cotton. The printed circuit board is the first step in the manufacture of a complete circuit board, it usually consists of copper and some insulating material, and enables electronic connections in more advanced technologies such as computers, modern cars and mobile phones. The cards in the exhibition are made in the mid 1990s in a Swedish printed circuit board factory and have been discarded for various reasons.

 

The cards, which also reappear in the work Untitled Blue, are marked by etchings and fingerprints from the people who handled them.

The cotton has been spun by women who have been excluded from their communities as they have for various reasons been accused of witchcraft. With the collective they have succeeded in creating a new social existence and becoming financially self-sufficient.

//

Mönsterkort av koppar industriproducerade i Sverige, handspunnen bomull från kvinnokollektiv i Burkina Faso, kopparfärgade ringar.

 

Coppers är uppbyggd av industriproducerade mönsterkort, sammanflätade med små ringar och handspunnen bomull. Mönsterkort utgör det första steget i tillverkningen av ett kretskort, det består vanligtvis av koppar med en bärare av något isolerande material, och möjliggör elektroniska kopplingar i mer avancerad teknik så som datorer, moderna bilar och mobiltelefoner. Korten i utställningen är tillverkade i mitten av 1990-talet i en svensk mönsterkortsfabrik och har av olika anledningar kasserats.
 

Korten, som även återkommer i verket Untitled Blue, är märkta av etsningar och fingeravtryck från människor som hanterat dem.
Bomullen har spunnits av kvinnor som exkluderats från sina samhällen då de av olika anledningar blivit anklagade för häxeri. I och med kollektivet har de lyckats skapat sig en ny social tillvaro och blivit ekonomiskt självförsörjande.

 PRESS / EXHIBITION TEXT (ENG)EXHIBITION TEXT (SWE)/ MOTIVATION OF THE JURY

FÄRGFABRIKEN / BECKERSKONSTNÄRSSTIPENDIUM 2019
CHART 2019
ANDRÉHN-SCHIPTJENKO 2018
UPPSALA KONSTMUSEUM 2017/2018
TOMTEBODA 2017

...

untitled_blue.png
UNTITLED BLUE

Untitled Blue consists of printed circuit boards in copper from a closed Swedish industry. By closely examining the small components, one can find traces of the human behind, as in the large circuit boards, each individually signed by the workers in the factory. In fact, they have served as control tools, for the factory apparatus to be able to claim personal responsibility when the production chain is broken. In retrospect, and lifting out of their context, they can give a kind of form and recognition of the human hand behind the work.

/Exhibition Text 

//

Untitled Blue består av mönsterkort i koppar från en nedlagd svenska industri. Genom att närsynt granske de små komponenterna kan en finna spår av människan bakom, som i de stora kretskorten som vart och ett signerats personligen av arbetarna i fabriken. Egentligen har de tjänat som kontrollverktyg, för fabriksapparaten att kunna utkräva personligt ansvar då produktionskedjan brutits. I efterhand, och lyfta ur sitt sammanhang, kan de ge ett slags form till och erkännanden av den mänskliga handen bakom arbetet.

/Utställningstext 

PRESS / RECENSION

FÄRGFABRIKEN / BECKERSKONSTNÄRSSTIPENDIUM 2019
HÖGANÄS MUSEUM & KONSTHALL 2019

...

 

Projection of the parallel exhibition Seydoni Pionnier de l'industrie Musicale au Burkina at the Musée national du Burkina Faso.

 

The production company Seydoni was founded in 1998 by the artist's father, Richard Traore, a pioneer of the music industry in Burkina Faso. By creating a national platform for production and distribution, the predominant production patterns were broken when music had previously been recorded in other countries and then imported.

 

Seydoni established an infrastructure for the entire production chain by starting business associations, arranging competitions and concerts, and training for example music producers, sound engineers, editors and industrial technicians.

 

In 1998, they also started the country's first cassette factory, which during its first two years produced an average of 20,000 cassettes a day from 350 different artists with over 1.6 million albums sold. As the technology progressed, the cassette tape soon became outdated and the production closed in 2005. Since then, the machines have been standing, unusable in a storehouse.

 

In connection with Beckers Art Award, the artist has revived the discontinued cassette factory. The machines have been restored and exhibited at the Musée national du Burkina Faso in the exhibition Seydoni Pionnier de l’industrie musicale au Burkina, which runs parallel to the one at Färgfabriken (Feb 2 –March 24).

 

Through the work Factory Back, the exhibition at Musée national du Burkina Faso moves into Färgfabiken and extends the main hall beyond its physical walls.

At Musée national du Burkina Faso, Swedish artists will have their songs transferred to cassette tapes via the installed machines. The cassettes will, after production, be available to listen to in both spaces during the exhibition period.

//

Projektion av den parallella utställningen Seydoni Pionnier de l´industrie Musicale au Burkina på Musée national du Burkina Faso.


Produktionsboloaget Seydoni startades 1998 av konstnärens pappa, Richard Traore, en pionjär inom Burkina Fasos musikindustri. Genom att skapa en nationell plattform för produktion och distribution bröts rådande produktionsmönster då musik tidigare hade spelats in i andra länder för att sedan importeras.

 

Seydoni etablerade en infrastruktur för hela produktionskedjan genom att starta branschföreningar, arrangera tävlingar och konserter samt utbilda bl.a. musikproducenter, ljudtekniker, redigerare och industriella tekniker.


1998 startade de även landets första kassettfabrik som under sina två första år producerade i genomsnitt 20.000 kassetter om dagen från 350 olika artister med över 1,6 miljoner sålda album. I takt med den tekniska utvecklingen kom kassettbandet snart att bli omodernt och produktionen avslutades 2005. Sedan dess har maskinerna stått obrukbara i ett förråd.

I samband med Beckers konstnärsstipendium har konstnären återupplivat den nedlagda kassettfabriken. Maskinerna har restaurerats och ställs ut på Musée national du Burkina Faso i utställningen Seydoni Pionnier de l’industrie musicale au Burkina som pågår parallellt med den på Färgfabriken (2/2 - 24/3). 


Genom verket Factory Back flyttar utställningen på Musée national du Burkina Faso in på Färgfabiken och förlänger stora salen bortom dess fysiska väggar. 


På Musée national du Burkina Faso kommer svenska artister få sina låtar överförda till kassettband via de installerade maskinerna. Kassetterna kommer efter produktion finnas tillgängliga att lyssna på i båda rummen under utställningsperioden.

PRESS / RECENSION

INSTITUTE SUÉDOIS, PARIS, 2020
FÄRGFABRIKEN / BECKERSKONSTNÄRSSTIPENDIUM 2019
MUSÉE NATIONAL DU BURKINA FASO 2019 
PLAY
PLAY
PLAY
PLAY
IMG_1330.jpg
USINE SEYDONI // SEYDONI FACTORY

...

THERESA VERK-73.jpg
GLASS & COTTON, GLASS & COPPER
HÖGANÄS MUSEUM & KONSTHALL 2019
HÖGANÄS MUSEUM & KONSTHALL 2019

...

IMG_2079.JPG
UNTITLED OUAGADOUGOU
ZELLER VAN ALMISCK, WIEN 2018
HJÄRNSTORM 2018