Projection of the parallel exhibition Seydoni Pionnier de l'industrie Musicale au Burkina at the Musée national du Burkina Faso.

 

The production company Seydoni was founded in 1998 by the artist's father, Richard Traore, a pioneer of the music industry in Burkina Faso. By creating a national platform for production and distribution, the predominant production patterns were broken when music had previously been recorded in other countries and then imported.

 

Seydoni established an infrastructure for the entire production chain by starting business associations, arranging competitions and concerts, and training for example music producers, sound engineers, editors and industrial technicians.

 

In 1998, they also started the country's first cassette factory, which during its first two years produced an average of 20,000 cassettes a day from 350 different artists with over 1.6 million albums sold. As the technology progressed, the cassette tape soon became outdated and the production closed in 2005. Since then, the machines have been standing, unusable in a storehouse.

 

In connection with Beckers Art Award, the artist has revived the discontinued cassette factory. The machines have been restored and exhibited at the Musée national du Burkina Faso in the exhibition Seydoni Pionnier de l’industrie musicale au Burkina, which runs parallel to the one at Färgfabriken (Feb 2 –March 24).

 

Through the work Factory Back, the exhibition at Musée national du Burkina Faso moves into Färgfabiken and extends the main hall beyond its physical walls.

At Musée national du Burkina Faso, Swedish artists will have their songs transferred to cassette tapes via the installed machines. The cassettes will, after production, be available to listen to in both spaces during the exhibition period.

//

Projektion av den parallella utställningen Seydoni Pionnier de l´industrie Musicale au Burkina på Musée national du Burkina Faso.


Produktionsboloaget Seydoni startades 1998 av konstnärens pappa, Richard Traore, en pionjär inom Burkina Fasos musikindustri. Genom att skapa en nationell plattform för produktion och distribution bröts rådande produktionsmönster då musik tidigare hade spelats in i andra länder för att sedan importeras.

 

Seydoni etablerade en infrastruktur för hela produktionskedjan genom att starta branschföreningar, arrangera tävlingar och konserter samt utbilda bl.a. musikproducenter, ljudtekniker, redigerare och industriella tekniker.


1998 startade de även landets första kassettfabrik som under sina två första år producerade i genomsnitt 20.000 kassetter om dagen från 350 olika artister med över 1,6 miljoner sålda album. I takt med den tekniska utvecklingen kom kassettbandet snart att bli omodernt och produktionen avslutades 2005. Sedan dess har maskinerna stått obrukbara i ett förråd.

I samband med Beckers konstnärsstipendium har konstnären återupplivat den nedlagda kassettfabriken. Maskinerna har restaurerats och ställs ut på Musée national du Burkina Faso i utställningen Seydoni Pionnier de l’industrie musicale au Burkina som pågår parallellt med den på Färgfabriken (2/2 - 24/3). 


Genom verket Factory Back flyttar utställningen på Musée national du Burkina Faso in på Färgfabiken och förlänger stora salen bortom dess fysiska väggar. 


På Musée national du Burkina Faso kommer svenska artister få sina låtar överförda till kassettband via de installerade maskinerna. Kassetterna kommer efter produktion finnas tillgängliga att lyssna på i båda rummen under utställningsperioden.

PRESS / RECENSION

INSTITUTE SUÉDOIS, PARIS, 2020
FÄRGFABRIKEN / BECKERSKONSTNÄRSSTIPENDIUM 2019
MUSÉE NATIONAL DU BURKINA FASO 2019 
PLAY
PLAY
PLAY
PLAY
IMG_1330.jpg
USINE SEYDONI / SEYDONI FACTORY